För dig som är CFO eller CIO

Har du kontroll på organisationens programlicenser?

Som CFO eller CIO är kostnadskontroll en fråga som ständigt engagerar dig. När det kommer till programvarulicenser kan det vara svårt att få verklig kontroll på kostnaderna. 

Trenden är att kostnaderna för hårdvara minskar samtidigt som de ökar för programvaror. Idag kan man räkna med att drygt en femtedel av IT budgeten är kostnader för licensiering av programvaror. 

Det handlar om att vara rätt licensierad till rätt pris och anpassa licensinnehavet efter de verkliga behoven. Och det handlar om att hantera risker, ansvaret för att man som kund är korrekt licensierad är alltid kundens och det kan inte outsourcas! 

Vad skiljer programvaruleverantörer från andra leverantörer?

Programleverantörer som Microsoft, Oracle, IBM, Adobe m fl har i avtal med sina kunder skrivit in rätten att genomföra fullskaliga licensrevisioner. De senaste åren har antalet revisioner ökat markant.

Programleverantörernas drivkraft för att göra revisioner är kunskapen om kundernas svårigheter att löpande ha kontroll på licensieringsbehovet och att många kunder därmed är underlicensierade. 

Marknadsbedömare räknar med att så mycket som 20-30 % av vissa programvarutillverkares årliga intäkter genereras från någon form av revision. 

Är ni redo för en licensrevision?

Det finns många fördelar med att vara proaktiv och regelbundet genomföra egna avstämningar/internrevisioner. Gärna under revisionsliknande former med stöd från någon som är insatt i hur revisionsfirmorna arbetar. Intern revison av licensbalans och genomgång av interna rutiner gör att man är förberedd, och slipper oförutsedda kostnader.  

Ledningen måste äga och driva SAM

Ledningen måste säkerställa och följa upp att processer, rutiner och system för licenshantering finns på plats. Licenshantering är ett svårt och komplext område som kräver att ledningen prioriterar att det tillsätts resurser. I förlängningen finns det stora besparingar att göra. 

Sänk kostnaderna med 20 till 30 %

Det går att sänka och undvika kostnader för programlicenser radikalt om SAM införts korrekt i en organisation. Besparingar kan t ex bestå av:

  • Identifiering av outnyttjade licenser
  • Poola licenser
  • Behovsanpassa programvarutillgången för användare
  • Optimera serverprogramvara
  • Förhandla licensavtal med korrekta underlag
  • Etablera förutsägbarhet och budgetkontroll
  • Vara förberedd vid licensrevisioner

Kontakta oss för en kostnadsfri diskussion kring er situation.